చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు
 కం.                                                     
 మెరుపులుమెరిసియువానలు *.             
కురిసెనుమెండుగనునేడు-కువలయమందున్.                              
 వరదలుజోరుగ పారగ.                 
తరలిరిగృహములకువేగ-ధరిణిలొజనముల్.                            

కామెంట్‌లు