@ కోరాడ మినీలు @
 
            @ స్వారీ... !
               ***
మనిషి, తన అవసరాలకు 
 సృష్టించుకున్న  డబ్బు... !
    ఆ మనిషి మీదికే ఎక్కి... 
       స్వారీ చేస్తోంది... !!
       *****
     @ న్యాయం... !
          ****
నిష్పక్షపాత న్యాయం.... 
  అన్యాయానికి... 
     కొమ్ముకాస్తోంది... !
        *****
      @ చట్టం..... !
        .. ***
న్యాయాన్ని... 
  పరిరక్షించాల్సిన చట్టం... 
    డబ్బున్నోడికి... 
    చుట్టమైపోయింది... !
      ******
      @ ధర్మం... !
          ***
మనిషిని.... 
  రక్షించాల్సిన... 
      ధర్మానికే.... 
      రక్షణ కరువై పోయింది !
     ******
      @ సమాజం... !
          ****
  ఆనంద నందనంలా... 
    విలసిల్లాల్సిన సమాజం 
       నిరంతర ఘర్షణలతో... 
        నరకప్రాయమైపోతోంది !
         ******

కామెంట్‌లు