చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లి పరశురాములు

 హలముచేతబట్టి-పొలమునుదున్నియు.                       
 సేద్యమెంతొజేసి-సేదదీర                  
 రాళ్ళవానకురిసి-రాలగధాన్యము.      
కలతజెందికుమిలె-కర్షకన్న.                                    

కామెంట్‌లు