ఎవరునువ్వు !?ఏది నీది ?! ********* కోరాడ నరసింహా రావు !

 నేను.... నేను, నాది... నాది.... 
 అంటూ... ఎందుకావృధా ప్రయాస.... !?
వచ్చిననాడేంతీసుకువచ్చావని 
 పోయినప్పుడేంమోసుకుపోతా
 వని.... !!
     నేను -, నేను అనుకుంటున్న
ఈ నేనే... నేను కానపుడు.. ఇక నాది అనేదేముంటుంది బ్రదర్!
      నువ్వు,నేనుఅనుకుంటున్న
ఈ దేహం...  నీ ఉపాధికోసం ఏ ర్పరచుకున్నఉపకరణాలసము 
  దాయము మాత్రమే.... !
  కొంతకాలానికవన్నీ వేటికవిగా విశ్రమించాల్సినవే... !
  అప్పుడిక ఈ నేను  అను కుం  టున్న నేనే లేనపుడు, ఇక్కడ నాది అనేదేముంటుంది బ్రదర్!
      ఇదంతా... ఏ ఒక్కరిదీ కాని మాయాప్రపంచం !
       ఇది నేడు ఒకలా... రేపటికి
 మరొకలా... రోజు - రోజుకీ మా రిపోతూ...మాయమైపోతుంటుంది... !!
       ఈ నేను కాని నేను... నాది 
కానిదానికోసం... ఆరాటంతో... 
ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తున్నాను కదూ.... !
            ఈ నేను, కాని నేనూ... మాయమై పోతుంది !
      ఐతే.... పోయినా, నన్ను గురుంచి తరతరాలూ గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే... నాలుగు మంచిపనులు చెయ్యాలోయ్ !
            మొట్టమొదట... నీవు 
స్వార్ధాన్ని వీడి త్యాగిగా మారా లోయ్... !
          అప్పుడే ద్వేషం నీ దరికి రాదు, నీలో ప్రేమ పల్లవిస్తుంది, 
 అందరూ నిన్ను ప్రేమిస్తారు !!
            తదుపరి..., నీవు మర ణించి నిష్ప్రయోజనంగా మట్టి 
పాలైపోయేకన్నా...., 
నీ అవయవాలను దానం చేస్తా నని మాటివ్వు... !
   అప్పుడు నీ కళ్ళు, నీ కిడ్నీలు 
నీ అవయవాలు మరికొందరికి జీవితాన్నిస్తాయి... ! నీ ఈ జన్మ కు సార్ధక్యాన్ని చేకూరుస్తాయి!!
      చరిత్రలో నీదొక పేజీ తర తరాలూ చదువుకునేలా చేస్తుంది !
   నీ స్పూర్తితో.... ఎందరో... వాళ్ళ జన్మలనూ ధన్యం చేసు కుంటారు... !
     *******
కామెంట్‌లు