కోరాడ నానీలు
నవ్వుల దినోత్సవం 
    😃😃😃😃
  నలభై  విధాల... 
    మేలుకావాల్సిన నవ్వు 
      నాలుగువిధాల... 
        చేటై  పోయింది... !
.       ******
మనం  నవ్వుతుంటే.... 
   వాడూనవ్వాలిగా... !
     అవమానంతో... 
      కుమిలిపో రాదుగా !!
        *****
ఆనందంతో.... 
  కదుపుచెక్కలయేలా... 
    నవ్వుతుంటాడు !
     ఆరోగ్యంగాఉన్నాడు !!
         ******
  పదిమందిలో ... 
    చిన్నబుచ్చి... 
     వాళ్ళతో కలిసి నవ్వులా.!
      వాడు  స్నేహితుడా !!
      ******
     ఆమె నవ్వుతోంది.... 
       పసి పాపలా.... 
         విరిసిన పువ్వులా... !
          నిర్మల హృదయం... !!
         *******

కామెంట్‌లు