* కోరాడ నానీలు *

 చికాగో శ్రామిక రక్తంలో 
   తడిసిన  గుడ్డ......  
       ఎర్రజండా యై ..... 
         ఎగురుతోంది !
    *******
  రక్తం చిందిన 
    శ్రామిక పోరాటం 
       ప్రపంచ కార్మికులను 
         ఏకం చేసింది... !
     *******
ప్రపంచకార్మికులు 
    ఏకమైనరోజు..... 
       శ్రమశక్తి సత్తాను 
        చాటిoది   మేడే !
      ********
  సాహిత్యం లేని కవిత్వం 
      శవ సదృశo.... 
        ఎరిగిన    శ్రీ శ్రీ 
          అజరామరుడు ! 
....    ******
సంప్రదాయం నుండి 
   భావాభ్యుదయం.... 
     విప్లవ పరివర్తనం 
      శ్రీ  శ్రీ  ప్రస్థానం..... !!
      ******
కామెంట్‌లు