చిత్రాలు ; టి.పవన్ కుమార్ 10వతరగతి-శ్రీ స్వామి నారాయణ్ గురుకుల్ స్కూల్ హైదరాబాద్
 

కామెంట్‌లు