జీవన సార్ధకత.;- డా.పివిఎల్ సుబ్బారావు.9441058797.
 64. 
     ఉడుతకుంది సౌశీల్యం!     
    
      ఆవుదెంత వాత్సల్యం! 
   
   నది ప్రవహిస్తుంది కారుణ్యం!  
   
    ధరణి అసమాన ఔదార్యం!
   
     అలాంటి మనిషి గుణం,
                     ఒక్కటి చెప్పు!
65. 
     అందరూ ఎల్లవేళలా,   
                      బాగుండాలి!

     అలా బాగున్న అందరిలో,
                  నేనూ ఉండాలి! 
     పది మంది కోసం,
                 నేను బతకాలి !
      ఈ భావనతోనే ,
         నాజీవితం ముగియాలి! 
  
      మరణించినా జనంలో,
                   నేను జీవించాలి!
66.
     పుట్టావు,
     తప్పనిసరిగా పోతావుగా! 
     పోయినా,మరలా,
          తిరిగి వస్తున్నావుగా !
    ఈ వలయాన్ని ,
     ఛేదించడానికి శోధించు!
    మానవత్వం , పెట్టిన,
              పుట్టగా పుట్టు !
   మహర్షి ,మరల
          నీ కడుపున, పుట్టు!
_________
రేపు కొనసాగుతుంది.


కామెంట్‌లు