జీవన సార్ధకత.;- డా.పివిఎల్.సుబ్బారావు.- 9441058797.
 10.
    మనిషి సుర అసుర గుణాల,  
                         మిశ్రమమే!
 
     ఏవి వృద్ధి చేసుకుంటే,
         ఆ రూపం పొందడమే!
    క్షీర నీర మిశ్రమం ఏది ,
          పెంచితే ఆ లక్షణమే! 
  మహాత్ముడు, దురాత్ముడు,    
                ఏదైనా అతడే !
చరిత్రవంతుడు,చరిత్రహీనుడు,   
                  కాగలడతడే!
11.
     యుగాల పరివర్తనం,
               కలియుగ ప్రభావం!
    
     నాగరికతా వికాసం,   
                మానవతాపతనం!
    
    నేడు ప్రపంచం ,
         అర్ధకామాలేలే రాజ్యం!    
  
   పట్టించుకోనిది ధర్మం, 
        ఆలోచనే లేనిది మోక్షం!
   
   మరి ఇక ఈ జీవనం ,
     కల్లోల సాగర నావ చందం!
12.
    ఏమున్నది ఏచరిత్ర ,
       చదివినా గర్వకారణం!        
  
    విశ్వమంతా నేడు ,
        జీవన లక్ష్యం ఏకైకం !   
  
  ఆర్ధికోన్నతే సర్వమానవ ,
             ప్రధాన ఆశయం !
  
  బతకడం అంటే ధనం,
             చుట్టూ తిరగడం!
 
  ఎలాగైనా గెలవడమే,
              ఈ యుగ ధర్మం!
________
రేపు కొనసాగుతుంది.
  

కామెంట్‌లు