తెలియునా మీకు పిల్లలూ ?- కోరాడ నరసింహా రావు!
* రక్షణ కవచం *  అంటే.... 
  తెలియునా మీకు పిల్లలూ !?

పూర్వం రాజులు యుద్దాలలో 
 శత్రువులఆయుధముల నుండి... 
 తమను తాము కాపాడు కొనగ 
  శరీరమునకు ధరించు... 
    కంచు తొడుగులర్రా ....! 

నేటి మానవులకు ఎండా, వానలు, రాళ్ళూ, ముళ్ళూ... 
  అనుకోని హఠాత్ రోడ్డు ప్రమాదాలు... !
  ఇవియే పెద్ద శత్రువులు !!

ఎండకు - వానకు రక్షణ కవచం 
  మన చెంత నుంచుకొను గొడుగే నర్రా... !

ముళ్ళూ, రాళ్ళనుండి... 
  మనపాదాలకురక్షణనిచ్చును,       పాద రక్షలు !
  అర్ధం కాలేదా..,పాదరక్షలంటే 
  కాళ్లకు తొడిగే చెప్పులర్రా !!

వాహనాలపై ప్రయాణాలలో... 
  మన ప్రాణాలను రక్షించేవి 
తలకు ధరించే శిరస్త్రానాలే..
 పిల్లలూ శిరస్త్రాణాలు అంటే... హెల్మెట్లే నర్రా... !!

ఆదిమానవులే... ప్రాణ రక్షణకు 
రాయి,కర్రలతోఆయుధాలను.., 
 సుఖముగా  నివసించేందుకు 
రక్షణనిచ్చేనివాసగృహములను  
నిర్మించుకొనిరి...తెలియునా మీకు  !

 ఎప్పటికి యే రక్షణఅవసరమో 
 అప్పటికి దానినికనుగొనగలరు 
  మన తెలివైన మానవులు !!
 
రక్షణ కవచం అంటే మీకు 
  బోధపడిందా పిల్లలూ... !
 ఈ రక్షణ కవచములను మీరు 
   చక్కగ వినియోగించండి !!
...సుఖముగా జీవించండి !!!
       ******

కామెంట్‌లు