ఆధ్యాత్మికం- మమత ఐల-కరీంనగర్-9247593432
 క.
దీనుల పాలిట దైవము
భానుడి వలెకాంతినెంతొ ప్రసరించంగన్
కూనలమై వో కృష్ణా 
నీ నామము దలతుమయ్య నీదయకొరకై

కామెంట్‌లు