ఆధ్యాత్మిక పద్యం:- 07- మమత ఐల=కరీంనగర్-9247593432తే.గీ
 అమ్మ పలుకులే యద్బుతంబవని యందు
నాన్న యుక్తలే మధురమౌ నాటకమున
జీవితంబునే నేర్పేరు జావళులుగ
వారి రుణమెట్లు

దీరు గోపాల కృష్ణ
కామెంట్‌లు