చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 గలగలనవ్వుచుపడవలొ             
  వలపులపూబోణితోడ-వాంఛలుదీరన్                                                          
 చిలకలజంటలతీరుగ.                    
 జలకములాడగనుజేరె-జలములచెంతన్.                                          
 *.     *.     *.     *.            
  
కామెంట్‌లు