అక్షరజల్లులు- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
అక్షరజల్లులు
చల్లనా
అంతరంగాలను
ముట్టనా

అక్షరసుమాలు
అందించనా
అందచందాలను
ఆస్వాదింపజేయనా

అక్షరపరిమళాలు
వెదజల్లనా
ఆఘ్రానించేవాళ్ళను
ఆనందపరచనా

అక్షరముత్యాలు
పంచనా
హారములగుచ్చి
ధరించమందునా

అక్షరదీపాలు
వెలిగించనా
అఙ్ఞానంధకారమును
పారద్రోలనా

అక్షరసత్యాలు
చెప్పనా
అమాయకులకళ్ళు
తెరిపించనా

అక్షరఙ్ఞానము
నేర్పనా
తెలివితేటలను
తలలకెక్కించనా

అక్షరదేవతలను
ఆహ్వానించనా
అభయహస్తమును
అందించమందునా

అక్షరమాలను
అల్లుతా
తెలుగుతల్లిమెడనందు
అలంకరించుతా

అక్షరసేవలు
చేస్తా
వాణీదేవిప్రసన్నతను
పొందుతా

అక్షరవిత్తనాలు
చల్లుతా
కవితాసేద్యమును
సాగిస్తా

అక్షరవనమును
అభివృద్ధిచేస్తా
కవితాపంటలను
పండించుతా

అక్షరాభ్యాసాలు
చెయిస్తా
చదువుసంధ్యలు
నేర్పుతా

అక్షరమహత్యము
తెలుపుతా
సకలురను
అక్షరాస్యులుకమ్మంటా

అక్షరలక్షలు
అందించుతా
ఆంధ్రావాఙ్ఞయమును
కాపాడుటకుకృషిచేస్తా

అక్షరసంపదను
అభివృద్ధిచేస్తా
ఆంధ్రాభాషకు
అంకితమవుతా


కామెంట్‌లు