ఓటు- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
 ఆవె: పైస ముద్దుగాదు పరిపాల కుడుముద్దు
ప్రజల మేలు గోరి పాలనియ్య
నోటు యిచ్చి వోటు చాటుగా నడిగేరు
వోటరయ్య నెరగి మీట నొక్కు

కామెంట్‌లు