నిస్వార్థ ఓటు- డి.వినాయక్ రావు M.A, MEd భైంసా, జిల్లా నిర్మల్ ఫోన్: 9440749686
 శా: ఆలోచించ నిదాయె వేళ నిల నీ నదృష్టమే పండ గా
ప్రాలోభాలకు బానిసవ్వకు సుమా భారంబు జీవించుటౌ
కాలుండై కబళించు పాలకుడు నీకష్టార్జితమ్మోటరూ 
నీలోమార్పది స్వార్థమీడుటగునే నీవెంచ నుత్తంబులన్

కామెంట్‌లు