భారత స్వతంత్ర0.....! -కో రా డ నరహసింహా రావు!
పారేసిన యెంగిలి మెతుకులు
ఏరు కోవలసిన దవుర్భా గ్యము,,,, ।
  బాల్యం  ,  అనాధయై రోడ్డు ప్ర క్కన ఆకలికి ఆలమటి0చే... దుస్థితి ।।
దెబ్బయ్యయిదేండ్ల స్వతంత్ర స్వర్ణోత్సవ భారత0 లోనా !? 

 పోష కాహార లోప0తో.... 
  చిక్కి, శల్య మైన దేహం....! 
  కనీసం  ఒళ్లు కప్పుకుండుకు
  బట్ట కూ కరవే.....!! 

  నా దేశ0లో.... కుక్కయినా ఆకలితో చనిపోరాదని, కలలు గన్న వివేకానందుని  మొదలు కొని....గరీబీ హటావొ అని నిన దించిన ఇందిర వరకూ కన్న కల లన్ని కల్ల లైపోయెనా. ....!! 

స్వా తం త్ర్యం . .. సంపన్నులను, అధిక సంపన్నులు గా.... దరిద్రులను మరింత దరిద్రులుగా చేస్తుందా.....!!? 

ఈ మాత్రానికి...ఆ స్వతంత్ర0, 
  వస్తే నేమ్.... రాక పోతేనేమ్!! 
      ******- 

కామెంట్‌లు