అష్టాక్షరీగీతి:-; బాలముకుందుడు - కృష్ణుడు;-"కవి మిత్ర" శంకర ప్రియ., శీల-సంచార వాణి:- 99127 67098
      కన్నతల్లి దేవకికి
      కడుపు పంటవు నీవె!
      బాలముకుంద! గోవింద!
      జయకృష్ణ! కృష్ణప్రియ!
                🪷(2)
      పిన్నతల్లి యశోదకు
      ముద్దుల బిడ్డవు నీవె!
      నవనీత చోర! హర!
      జయకృష్ణ! కృష్ణప్రియ!
              🪷(3)
      "అష్టమి"తిథి రోజున
      "అర్థరాత్రి" వేళ యందు
       అవతరించి నావయ్య!
      జయకృష్ణ! కృష్ణప్రియ!
                🪷(4)
      "రోహిణి" నక్షత్రమున
       "మేనమామ" గండమున!
      ప్రభవించిన కన్నయ్య!
      జయకృష్ణ! కృష్ణప్రియ!
    🚩కృష్ణం వందే జగద్గరుమ్!

కామెంట్‌లు