చెంచాలు;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 ఈరోజే
నేను కొత్త చెంచాలు కొనుక్కొచ్చా 
వాటిని చూడగానే 
నా పురా జ్ఞాపకాలు 
మదిలో ఊయలలూగాయి 
ఈ చెంచాల్తోనే కదూ?! 
అమ్మ ఉగ్గుపాల కవితలు 
నాకు అందించింది! 
ఈ చెంచాల్తోనే కదూ?! 
అనారోగ్యాన్ని దూరం చేసే టానిక్కులు 
అమ్మ నా శరీరంలోకి 
ప్రవహింపజేసింది! 
ఈ చెంచాల్తోనే కదూ?! 
కమ్మటి పాయసాన్ని
నా స్నేహితుల పెదవులకు అందించింది! 
ఈ చెంచాల్తోనే కదూ?!
చెంచాలు చెంచాలుగా
నా జీవన సహచరికి
జీవనగానం వినిపించింది!
ఈ చెంచాల్తోనే కదూ?!
నా పిల్లలు గమ్మత్తైన ఆటలు
ఆనందంగా ఆడుకున్నది!
ఈ చెంచాలే కదూ?!
నా వృద్ధాప్యానికి
వాత్సల్య హస్తాలై అనునయించేవి!
ఈ చెంచాలే కదూ?!
నా తదనంతరం
క“న్నీళ్ళ” తర్పణాలకు సహకరించేవి! 
అందుకేనేమో!
ఈ చెంచాలను చూడగానే
కన్నీళ్ళాగలేదు
ఇవి...
చెంచాలు చెంచాలుగా
మనసు దోచిన చెంచాలు కదూ?!
**************************************

కామెంట్‌లు