*బీజాక్షర రత్నమాలికా శివ స్తోత్రములు*
 *సాంబ సదాశివ! సాంబ సదాశివ! సాంబ సదాశివ! సాంబశివా!!* (మకుటం)
(మకుటం తో మొదలు పెట్టి, ఒక చరణం చెప్పుకుని, మళ్ళీ మకుటం చెప్పుకుంటే.... మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది ఈ రత్నమాలికా స్తోత్రము)

*ఘంకారాశ్రయ భృంగిరిటప్రియ ఓంకారేశ మహేశ శివా||*             |సాంబ| 
*జ్ఞానాజ్ఞాన వినాశక నిర్మల దీనజనప్రియ దీప్తి శివా||*              |సాంబ|
*టంకాద్యాయుధ ధారుణసత్వమ వాగీశ్వర వరదేశ శివా||*          |సాంబ|    
*ఠంకస్వరూపా సహకారోత్తమ వాణీశృర వరదేశ శివా||*              |సాంబ| 28

*ఇతి శివమ్*

*శివో రక్షతు! శివో రక్షతు!! శివో రక్షతు!!!*

..... ఓం నమో వేజ్ఞ్కటేశాయ

Nagarajakumar.mvss

కామెంట్‌లు