ఎవరిని నొప్పించకు!...;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
ఎవరి మనసు నొప్పించకు
ఎవరితో వాదించకు
ఎద లోతుల్లో  ప్రేమలు
ఎప్పుడూ ఆర్పేయకు

ఎల్లరితో  హైయిగుండు
ఎటులైన మంచిగుండు
ఎవరేమనిన క్షమను
చూపితే మేలులుండు

ఎదురాడు స్వభావమే
ఎప్పటికైనా పెనుముప్పు
ఎదగకుండా మనసులో
రగులుజేయునోయ్! నిప్పు

ఎరలకిల లోనుకాకు
ఎగువ ఉండ యత్నించుము
ఎద్దులా శ్రమించి నీవు
ఎల్లెడలా వర్ధిల్లుము


కామెంట్‌లు