ఋ అక్షర పద గేయం;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
ఋజుమార్గంలో పయనించు
ఋతువుల వేళలు గమనించు
సక్రమంగా నడుచుటకు
నిజానికి ఋజువై జీవించు

ఋణగ్రస్తుడవే కావొద్దు
ఋషి బోధలనెపుడు మరవద్దు
సోమరితనమునాశ్రయించి
స్వయం కృషికి దూరమౌవొద్దు

వేదాలనే శోధిద్దాం
ఋగ్వేదమే చదివేద్దాం
ఋక్కులు అర్ధం తెలుసుకుని
వేదవ్యాసులమవ్వేదాం

ఋతురాగాలు చూసేద్దాం
ఋషి కొండను చూసొద్దాం
ఋ అక్షరంతో మొదలయ్యే
పదాలెన్నో  వ్రాసేద్దాం


కామెంట్‌లు