చిత్రానికి పద్యం - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కల్లకపటమెతెలియని-పల్లెజనము క
లిమిలేములయందున-కలసిమెలసి.                                     
 అన్నదమ్ములతీరుగ-మిన్నగాను  
 కలసినొకబాటనడిచేరు-కాంక్షమీర.   
 *.     *.     *.                 

కామెంట్‌లు