ఆశ;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 చాలా గాయాలకు, చాలా కోరికలకు 
చాలా సందేహాలకు, చాలా ఘర్షణలకు 
కాలం మాత్రమే సమాధానం చెబుతుంది! 
దానికి ఏకైక రహదారి నిశ్శబ్దం 
ఈ నిశ్శబ్దపు రహదారిపై 
మౌనపు చేతికర్ర ఆసరాతో 
ముందుకు నడుస్తూ 
మునుముందుకు ప్రయాణిస్తుంటే 
ఏదో ఒక మలుపులో 
కాలం ఎదురుపడి 
మన కష్టాల్నీ, గాయాల్నీ, 
బాధల్నీ కరిగించేస్తుంది! 
అప్పటి వరకూ 
భారమైన ఈ జీవితం 
గేయమై సాంత్వన చేకూరుస్తుంది! 
దీనికి కావాల్సింది 
కేవలం సహనం, శ్రద్ధా,
ఏకాగ్రతలే సుమా!!
**************************************


కామెంట్‌లు