సద్గురు శ్రీ సాయినాధుని దివ్య ప్రవచనములు :- సి.హెచ్.ప్రతాప్
 
1. నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు?
 2.   నేను నామ, రూప , గుణా రహితుడనై  మరియు విశ్వంలోని ప్రతిచోటానూ ఉన్నాను. ఈ విశ్వం లో మీరు నిత్యం చూసేదంతా మొత్తం నా స్వరూపమే. నేనే అంతటా, అన్నింటా నిండి వున్నాను. సర్వగతమైన ఆత్మ స్వరూపమే నా అసలు స్వరూపం. ఇప్పుడు మీరు చేసేదంతా మాయతో కూడిన నా శరీరం. ఇది ఈనాడు వుండి రేపటికి నశిస్తుంది.కఠోరమైన సాధనతో, మనోనిగ్రహం తో ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినవారికి నా ఆత్మ స్వరూపం మనోనేత్రాలకు గోచరమౌతుంది.
 
3.  ఒకవేళ ఎవరైనా నన్ను వారి మొత్తం సమయాన్ని కేటాయించి నాపై పూర్తి నమ్మకం ఉంటే, వారు శరీరం మరియు ఆత్మ కోసం ఏమీ భయపడనవసరం లేదు
 
4. నేను ఎవరితోనైనా కోపం తెచ్చుకోలేను. తల్లి తన పిల్లలతో కోపం తెచ్చుకుందా? ఎప్పుడైనా సముద్రం అసలు నదులకు నీటిని తిరిగి పంపుతుందా ?
సర్వం శ్రీ సాయినాధ పాదారవిందార్పణ మస్తు
లోకాస్సమస్తా సుఖినోభవంతు
సర్వే జన: సుఖినోభవంతు

కామెంట్‌లు