చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 మువ్వలతీరుగగలగల.                  
 నవ్వులమురిపాలుమెండు-నలరించమదిన్                                                           
 గువ్వలమనసునబాల్యము.                 
నవ్వులలోగిలినిగట్టి-యబ్బురపరచెన్.                                                                        
  *.    *.      *.                      

కామెంట్‌లు