చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                                
నిత్యముగాంధీజగతిన.                   
సత్యమునెపలుకుచునుండె-సంతసమొందన్.                                       
సత్యముచేతనెస్వేచ్ఛను.              
 సత్వరమునబాపుదెచ్చి-సఫలుండయ్యెన్.                                                      
  *.      *.       *.                   

కామెంట్‌లు