చిత్రానికి పద్యాలు ; - *మిట్టపల్లిపరశురాములు
 కొడుకులున్ననుఫలమేమి-కోరుకున్న                                                 
బతుకుపథమునగడుపను-భారమవగ.                                                      

పొట్టకొరకైనబోనము-పొందుటకును.                                                 
 అమ్ముచుండెనుసరుకులు-నమ్మకముగ.                                         
  *.   *.    *.   *    *  
 తొలకరివేళనపట్టిని.                       
 మొలకనుబెంచినవిధముగ-మోదముబెంచెన్.                                              
తలచకతల్లికిహానిని.                    
 కలవరపడనీయకుండ-కాయుముపుత్రా!                                        
    *.        *.        *.                      

కామెంట్‌లు