దత్తపది; -సాహితీసింధు, పద్యగుణవతి సరళగున్నాల

 నటన  కటువు  చిటిక. తటము. పదాలతో దత్తపది
=====================================
మ*నటనల్ జేయుచు భుక్తినొందు నటులున్ నానాడునీనాడిలన్
కటువౌ పాత్రలనెంచుకున్న జనులున్ కాదంటు ద్వేషమ్ముతో
చిటికల్ వేయుచు పల్కులాడ, వినకన్ గావింప నాట్యమ్ము తా
తటమున్ మున్కలు వేయునట్లు నిల ప్రారబ్ధమ్ము మోదమ్ములే
కామెంట్‌లు