చిత్రానికి పద్యం ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 చేదుతొలగించుభోగియె-చెడునుచెరిపి       
  సకలభాగ్యాలపెన్నిధి-సంకురాత్రి.         
 కలలపథముననడిపించి-కనుమమనల.                                            
గాలిపటమోలెనెగురేయు-గగనతలము.                                      
         *.   *.     *.     *.                

కామెంట్‌లు