చిత్రస్పందన.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.పూణే. మహారాష్ట్ర
 కందం.
=====
మునుకొని త్రిశూలము పగిది
విను వీధిని సల్పు చుండి విన్యాసంబుల్
 మన సైనిక వీరదళము 
గణతంత్ర దినోత్సవమున ఘనతను జాటెన్ //

కామెంట్‌లు