* కోరాడ బాల గేయాలు *
🙏🌷చేద్దామువందనం💐🙏********
పిల్లలూ... మీకు తెలియునా..! 
 ప్రపంచానికి వెలుగులు పంచే
  సూర్యుడు ఓ భగ - భగ మండే ఆగ్ని గోళం....! 

వెన్నెల కురిపించే ...
   ఆ తెల్లని చల్లని చ0ద్రుడు
  అసలు వెలుగేలేని ఉపగ్రహం! 

మనలా ఎన్నో ప్రాణులు... 
  నివసిస్తున్న ఈ భూగోలం... 
   ఎంతో విశిష్టమైన... 
     గొప్ప ఆయస్కా0త0..! 

ఈ భూగోళానికి 
 ఆలంబన ఆ ఆకాశ0 ! 
 చీకటి ,వెలుగుల పగలు - రాత్రి
  భూమి , సూర్యుని చుట్టు... 
  తిరుగుట వలననె... 
    ఏర్పడు చున్నవి...!! 

అంతరిక్ష మొక అద్భుతము
  సామాన్యులకిదికాదుఅర్ధము
  ఇప్పుడు విజ్ఞానముతో... 
  తెలుసుకున్న ఈవిషయముల న్ని.. 
   మన ఋషులు...ఏనాడోకను గొన్నారు..! 

ఇదే... ఇదే మన గొప్పదన0... 
  వినయ- విధేయతలతో.. 
  తలలు వంచి.... 
 వారికి చేద్దాము వందన0..!! 
        *****

కామెంట్‌లు