వందనము శారదాంబ!- "కవి మిత్ర" శంకర ప్రియ., శీల.,-సంచార వాణి:- 99127 67098
 \🪷శరత్కాలము నందలి
     పున్నమి చంద్రుని వలె
     ప్రకాశించుచుందు వీవె!
     వందనము శారదాంబ!   
🪷చల్లని చూపులతోను
      అనుగ్ర హిoపుము మమ్ము !
      జయ పూర్ణెందు వదన!
     జగదాంబ! శారదాంబ!
      ( అష్టాక్షరీ గీతి., శంకర ప్రియ.,)  
🔆"శారద" నామము.. సరస్వతీదేవి నామావళి లో సుప్రసిద్ధమైనది! "వాక్" అనగా పలుక బడునది! కనుక,"వాణి"! భాషింప బడునది! కనుక, "భాష" అని పేరు!
  🔆శరదృతువు... ఆరుఋతువులలో.. నాలుగవది! ప్రకృతి ఆహ్లాద కరంగా,  మనోల్లాసంను హృదయానందంను కలిగించుతుంది! ఆ విధంగా.. సరస్వతీ దేవి..  శరత్ పౌర్ణమి వెన్నెలలా వికసించిన చిరునగవుతో; చల్లని చూపులను ప్రసరింప చేయునది! పద్మమువంటి సుందరమైన ముఖముతో, పద్మమును ఆసనముగా కలిగిన బ్రహ్మదేవునకు పత్నియైనది! ఆ పలుకుల తల్లిని...  విద్యాబుద్ధులు కొరకు ఉపాసించు చున్నాను! అని, కవులు, కళాకారులు, విద్యార్థులు ప్రార్థించు చున్నారు!   
🌻శరదిందు వికాస మందహాసాం   
     స్పురదిందీవర లోచనాభిరామాం!
     అరవింద సమాన సుందరాస్యాం
     అరవిందాసన సుందరీ ముపాసే!
          (...ప్రార్థనా శ్లోకము.,)
          🚩  తేట గీతి పద్యము
     శరదృతువున పున్నమినాటి చంద్రు నగవు
    చంద్రికలబోలు దరహాస సంపదయును
    కలిగి ఉండెడు, వాణిని కమలముఖిని, 
     బ్రహ్మ రాణిని ధ్యానింతు పరమ భక్తి౹౹
                ( డా. శాస్త్రుల రఘుపతి.,)
                       **********
              🚩కంద పద్యము
    చిరునవ్వు లొల్కు వాణీ!
    మురిపెము హిమశైలవర్ణ ముగ్దకు నతులున్!
    తరుణీ! హే కమలానన! 
    వరముల నందించు జనని! వందన శతముల్!!
  ( అవధాని, మాడుగుల నారాయణ మూర్తి.,)
🕉️శ్రీవాణి! జయ వాణి! జయజయ వాణి!

కామెంట్‌లు