మరి సరేనా!;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
పదిమందికి సాయపడి
చుక్కల్లా వెలుగుదాం!
పుడమి తల్లి గుండెపై
మొక్కల్లా ఎదుగుదాం!

మృదువైన స్వభావంతో
వెన్నల్లా మారుదాం!
ఊరడించు పలుకులతో
వెన్నెల్లా కురుద్దాం!

గొప్ప గొప్ప పనులతో
ముత్యాల్లా మెరుద్దాం
మంచి మంచి తలపులతో
పిల్లల్లా  బ్రతుకుదాం!

మహనీయుల దారిలో
యేరుల్లా సాగుదాం!
కన్నవారి ప్రేమలో
పాపల్లా పెరుగుదాం!


కామెంట్‌లు