చిత్రానికి పద్యాలు ; - మిట్టపల్లిపరశురాములు

 : పాటల తోటలొ మెరిసియు.                                                              
ఘాటుగస్పందించియాడి-గంభీరముగన్.        
  చాటెను బహుజనుల వెతల.                         
 మేటిగనుగళమునుయెత్తి-మేదినిపొగడన్                                         
 *.      *.    *.      *.
పేదల బతుకుల పథమున.          
 వేదనలన్నితొలిగించ-వేగమునగద్దర్.                                                 
 బాధల పాటగను ప్రజల                   
 నాదుకొనగపట్టుబట్టి-యాప్తుండయ్యెన్.                                   
 *.           *.       *.     * 

కామెంట్‌లు