సాహిత్యవనం;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఓ పువ్వు
పిలిచింది
ఓ నవ్వు
విసిరింది

ఓ ప్రేమ
చూపింది
ఓ ముద్దు
కోరింది

ఓ దృశ్యం
కనబడింది
ఓ విషయం
ఇచ్చింది

ఓ అందం
ఆకర్షించింది
ఓ ఆనందం
అందించింది

ఓ మోము
వెలిగింది
ఓ స్పందన
కోరింది

ఓ ఊహ
తట్టింది
ఓ ఆశ
లేపింది

ఓ భావన
సృజించింది
ఓ భ్రాంతి
స్ఫురించింది

ఓ కలము
చేతికొచ్చింది
ఓ కాగితము
నింపింది

ఓ కవిత
పుట్టింది
ఓ వెలుగు
చిమ్మింది

ఓ కవి
వెలుగువెలిగాడు
ఓ ఖ్యాతి
అందుకున్నాడు

ఇది 
కవితలకాలం
ఇది
కవులకాలం

ఇది
సమ్మేళనాలకాలం
ఇది
సత్కారాలకాలం

ఇది
కవిత్వలోకం
ఇది
సాహిత్యవనం


కామెంట్‌లు