'హరీ!'శతకపద్యములు.;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర.
 63.
ఉత్పలమాల.
పాపపు పంకమందు బడి బావురుమంటిని శక్తి హీనతన్ 
తాపము తోడ బెగ్గిడితి ధైర్యము తగ్గెను గాంచవయ్య!నే 
నోపగ లేక భీతిగొని నుక్కిరి బిక్కిరియై చరించితిన్
నీపద యుగ్మమున్ గొలుతు నిర్మలమౌ గతి జూపుమా హరీ!//

64.
ఉత్పలమాల.
క్లేశములెన్నియో  కలుగ లేవడిగంబడి క్రుందిదీనతన్ 
నాశము నొందు జీవులకుఁ నర్మిలి జూపుచు కాచువాడ!నే
నాశగ నిన్ను జేరి పరమాప్తుడవంచు యజించవచ్చితిన్
కేశవ!నన్ను వెంటగొని కేలును బట్టి చరించుమా హరీ!//

కామెంట్‌లు