మేలుకో యువతా- :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 మేలుకో యువతా నీ నిద్ర మేలుకో
మేలుకో యువతా నీ భవిత ఏలుకో
జనశిక్షణ జనరక్షణ
జనజాగృతి చేయనెంచి
పసిబాలల అభ్యున్నతి
బడుగువర్గ అభివృద్ధి
ఆజాదు తిలకు కలలుగన్న
నవభారతజాతి నిర్మాణమే
నీ పరమకర్తవ్యంగాభావించు
జనజీవన ప్రమాణాలు
పెంచి పంచి హితము చేయ
సమత మమత పెంచుటకు \
నడుంకట్టు దేశహితము అతిశయించ
తాడిత పీడిత జనులకు
ఊతగర్రగా నిలిచి
దైన్య హైన్య జనావళికి
భా సమాన హాసమీయ
దివ్య భారతాంబ ఋణం
కొంతతీర్చి యశంపెంచి
మనరక్తపు చివరిబొట్టు
సిందూరం కావించగ
మేలుకో యువతా నిద్రమేలుకో
మేలుకొని నీ భవిత మార్చుకో!!
**************************************

కామెంట్‌లు