'హరీ!'శతకపద్యములు.- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 45.
చంపకమాల.
గరళము జిమ్ముచుండె నట కాళియు డాయమునా హ్రదంబులో 
నురగపు ధాటికిన్ హడలి యుస్సుర టంచును బ్రాణభీతితో
పరుగులు బెట్టుచుండి జనవాహిని వేడగ భీతిమాన్పగన్
సరుగున వచ్చితీవు ఘన సర్పపు గర్వము ద్రుంచగన్ హరీ!//
46.
చంపకమాల.
బలమగు సర్పమున్ దునిమి పాదము మోపి శిరంబుపై వెసన్
జెలగుచు నృత్యమున్ సలుప జీవము పోవునటంచు భీతితో
నలయుచు వేడగన్ శరణ మాఫణి యార్తిని బాపినావు నిన్ 
దలచిన చాలు పుణ్యమట!తల్చెద నిత్యము భక్తిగన్ హరీ!//


కామెంట్‌లు