చిత్రానికి పద్యం - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 ఎండకాలమందు-యెండలుజోరుగ 
 దంచికొట్టునోయి-దండిగాను.     
 కోరితాగుచుండ-కొబ్బరినీళ్ళను.                      
సేదతీరుతనువు-బాధమరచి          
  *.     *.    *.             
                          

కామెంట్‌లు