విలువలు;- :- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 పాశ్చాత్య విలువల
వలువలు చుట్టుకున్న
మమ్మీల సంస్కృతి వద్దు!
పుటుక్కుమని విరిగే పెంకుల 
అంకులు ఆంటీల
బంధుత్వాలు వద్దు!
మురిపించి మరిపించి చేసే
ఆధునిక షోకుల అగ్నికీలలు వద్దు!
చిన్ని నా బొజ్జకు శ్రీరామరక్ష అనే
చిన్న కుటుంబాలు వద్దు!
**************************************


కామెంట్‌లు