చిత్రానికి పద్యం ; *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కం:                                           
ఎండలొరైతులుచురుకుగ.            
 మెండుగనుపనులనుజేయ-మేదినియందున్.                                      
 దండిగపంటలుపండియు.                 
నిండునుమానవులకుక్షి-నిక్కమురామా!                                
               *.      *.      *.     *.            

కామెంట్‌లు