శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు (బాల పంచపది )ఎం. వి. ఉమాదేవి
271)నైకరూపః -

ఒకరూపం లేనట్టివాడు 
బహురూపిగా నుండేవాడు
అనేకవిధాల కనిపించువాడు
ఇట్టిరూపమని చెప్పలేనివాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు!ఉమా!
272)బృహుద్రూపః -

బ్రహ్మాండస్వరూపము గలవాడు
కొలువలేనట్టి స్వారూపుడు
విశ్వాంతరాళములు నిండినవాడు 
బృహుద్రూపములో నున్నవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
273)శిపివిష్టః -

సూర్యకిరణ తేజమున్నట్టివాడు
వేడి ప్రతాపము చూపించువాడు
రవి సమానుడైయున్నవాడు
కాంతిశక్తి తానైయున్న వాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
274)ప్రకాశనః -

అన్నిటిని వెలిగించువాడు
సర్వమును ప్రకాశింపజేయువాడు
కాంతిని ప్రసాదించుచున్నవాడు
తేజమున్నటువంటివాడు
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
275)ఓజస్తేజో ద్యుతిధరః -

ఓజస్సును కలిగియున్నవాడు
తేజోవంతము అయినవాడు
ద్యుతిని కలిగించువాడు
కీర్తిని ధరించియున్నవాడు
 శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు