శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు -(బాల పంచపది )-ఎం. వి. ఉమాదేవి
221)న్యాయః -

సత్యజ్ఞానము ప్రసాదించువాడు
తర్కము తానైనట్టివాడు
యుక్తిని కలిగించగలవాడు
న్యాయము చేయగల సమర్థుడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు!ఉమా!
222) -నేతా-

జగత్తుకు అధినేతయైనవాడు
విశ్వ సారధియైనట్టి వాడు
నాయకుడయి నడిపించేవాడు
మంచిచెడులు నేర్పించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!
223)సమీరణః -

ప్రాణవాయువు తానైనవాడు
గాలిరూపములో నుండువాడు
శ్వాసకు ఆధారమైనవాడు
ఊపిరిని అందించువాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
224)సహస్రమూర్థః -

సహస్ర శిరస్సులు గలవాడు
వేయివిధముల శాసించువాడు
అన్నియు తానేఅయినట్టివాడు
వేయితలలున్న ఆదిశేషుడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్ర నామాలు ఉమా!
225)విశ్వాత్మా -

విశ్వముకు ఆత్మయైనట్టివాడు
లోకముకు కదలికలిచ్చువాడు
ప్రజలను నడిపించేవాడు
ప్రకృతిని శాశించగలవాడు 
శ్రీ విష్ణు సహస్రనామాలు ఉమా!

(సశేషం )

కామెంట్‌లు