తెలుసు;- - డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
 నామనసుకు నీపాదాలకడ
రవ్వంత చోటివ్వు సఖీ! 
నీ దరహాసచంద్రికల కోసం
నీరవ నిశీధిలో 
చకోరంలా ఎదురుచూస్తూ
రసడోలికలూగించే ఆ కన్నుల
దర్శనభాగ్యం కోసం
మతిచెడి సంచరిస్తున్న  నన్ను
హత్తుకొని సహృదయంతో ఊరడిస్తావని
తీయనైన మన కలయికను పరిహసించక
నిజంగానే నీవు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని
నాహృదయం చెబుతోంది ప్రియా
దంబమెరుగని నీకూ ఆసంగతి తెలుసుకదూ!!
**************************************

కామెంట్‌లు