'హరీ!'శతకపద్యములు.- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 37.
ఉత్పలమాల.
ముంగిట నాడగన్ మురిసి ముద్దులు పెట్టి యశోద పొంగగన్
ఛంగున దూకి పాఱుచును సంగడిగాళ్ళను గూడివత్తువే!
దొంగగ బాలు వెన్నలను దోచెడి కుర్రవు కొంటెగాడ!నా 
వెంగలి బుద్ధిదోచి  వెనువెంట చరింపుమ మిత్రతన్ హరీ!//

38.
ఉత్పలమాల.
మందలఁ గాచువాడ!పరిమార్చుచు పాపులఁ లోకమేలు గో
విందుడ!నీ దయన్ దొలగఁ భీతి విశోకపు బాధలన్నియున్
బొందిరి భక్తులెల్లరును బుణ్యపు సంపద లెన్నియో!చిదా
నందపు తత్త్వమున్ దెలుపు నాపర విద్యనొసంగుమా!హరీ!//


కామెంట్‌లు