కెరటం;- డా. అరుణకోదాటి -నంది అవార్డ్ గ్రహీత - హైదరాబాద్
ఎగిసిపడే అలల కెరటమంటే 
నాకెంతో ఇష్టం,
ఎంతకిందపడినా , అలిసిపోకుండా
రెట్టింపు ఉత్సాహంతో పడిలేచే
కెరటాలు, మానవ జీవితానికి ఆనవాళ్లు,

కెరటాలతో  ఆడుతూ సముద్రపు
అలలతోఆనందంగా 
ఆడడమే మనకు తెలుసు,
కానీ  ఆసముద్రంలో  
 ఎన్ని సుడిగుండాలు ఉన్నాయో
,ఆ అలల కెరటాలకే  తెలుసు,

ఆ సుడిగుండాల అటుపోట్లకు  తట్టుకున్న 
కెరటాలను మనం గమనించామా?
సమస్యలతో తట్టుకునే మనిషి జీవితమూ అంతే!

బాధ్యత కల వ్యక్తికి  నిత్యము
సుడిగుండాల పయనమే,!
ఎన్నిసార్లు కిందపడినా ఆశతో
 పైకి లేవడమే  జీవితమార్గం,కామెంట్‌లు