చిత్రానికి పదం -మిట్టపల్లిపరశురాములు

 నుల్లమునుప్పొంగతాత-
నుత్సహమునన్.                                    
పిల్లగమారినబామ్మతొ.                                         
మెల్లగగంతులనువేసి-మెండుగనాడెన్                                                  
*.      *.       *.      *             

కామెంట్‌లు