'హరీ!'శతకపద్యములు ;- టి. వి. యెల్. గాయత్రి.-పూణే. మహారాష్ట్ర
 21.
చంపకమాల.
ఘనతరమౌ కశాయి వయి కావగ నీభువనాళిఁ గుక్షిలో 
ననువుగ పేర్చియుంచి పరమాద్భుతమౌ శిశు రూపుదాల్చినన్
గనుగొని కొల్చిరా మునులు కాలముఁ ద్రిప్పెడి వాడవంచు నే
విని తరియించి మ్రొక్కితిని వీనుల విందుగ లీలలన్ హరీ!//
కశాయి =జలధి శయనుడు, విష్ణువు.
22.
ఉత్పలమాల.
అక్షరమైన తత్త్వముగ నంతట నిండిన విశ్వరూప!నీ
కుక్షిని లోకముల్ కుదురుకొన్నవి భద్రగతిన్ జరించుచున్
రక్షకుడంచు నిన్ బొగడి లావును బొందిరి దేవతాళి నీ
వీక్షణమే శుభంబిడుగ బ్రీతిగ గాంచుమ నా దెసన్ హరీ!//

కామెంట్‌లు