చిత్రానికి పద్యం - *మిట్టపల్లిపరశురాములు

 కాకిదాహమేయ-కానలనుదిరిగి         
నీళ్ళకొరకుజూసి-నీరసించి.          
 పల్లెవీదియందు-నల్లజలముచేత.       
దూపదీర్చుకొనెను-మాపుజాము.     
   *.     *.      *.    
కామెంట్‌లు